Placements

Sudheer Naidu

Shubangi Sharma

Sai Krishna

Sagarika

Prashanth Rao

Bohendernath

priyanka neela

Mounika

Haritha Manjula

Gayathri

gaurav rajendra prasad

Amulya

Sunitha

Pradeep

Narendra

Chitanya

Sreedhar

Shreekanth

Madhu

Vinod

Gopal

Abhishek

Arvind

All rights reserved - © QEdge Technologies